Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai vezető: Szabó Beáta Anasztázia,
családsegítő munkatársak: Király Ildikó,  Szíjjártó Erzsébet, Hufnagl Renáta, Horák Judit

A Családsegítő Szolgálat munkatársai


Ercsi, Kossuth Lajos u.12.
Tel: 06-25 /788-477,
786-507, 25/788-174
e-mail;
szocszolg(kukac)ercsiponthu  

Szervezeti egység


Vezető, mediátor:
Szabó Beáta Anasztázia
munkatársaink: Király Ildikó családsegítő
Hufnagl Renáta családsegítő
Horák Judit családsegítő
Szíjjártó Erzsébet családsegítő
Horváth Imre megbízott családsegítő munkatárs
Mészárosné Csavajda Katalin szociális asszisztens 

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8:00 -16:00
Kedd: ------------ 
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: --------- 
Péntek: előre egyeztetett időpontban 8-12 óráig 

Család és- Gyermekjóléti Szolgálat
Bemutatkozás

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 431/2015.(XI.24.) Kt. sz. határozatában döntött az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról. 2016. január 1-től, továbbra is Ercsi Szociális Szolgálat útján biztosítja a Család- és Gyermekjóléti szolgálat feladatait.
2016. január 1-től a 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) meghatározása szerint működünk, mely szerint a családsegítés, és a gyermekvédelem a rendszerszemléletű családgondozást figyelembe véve nem választható szét.
Így a Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI. törvény 39. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

Feladatok, célok

Szolgáltatásunk célja, hogy a különböző problémákkal küzdő és segítséget kérő egyéneknek, családoknak, a családsegítés keretein belül támogatást nyújtsunk.

A szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak, nyújtunk segítséget megfelelő szakmai eszközökkel.

A problémákhoz, konfliktusokhoz vezető okok megelőzése, az életvezetési képességek megőrzése érdekében prevenciós tevékenységet végzünk. Amennyiben a problémákat egyszeri segítséggel nem lehet megoldani, szakembereink hosszabb távon igyekeznek segítséget nyújtani a családok számára. Rendszerszemléletű családgondozás keretein belül végezzük szakmai tevékenységünket, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával. Szakmai munkánk a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését szolgálja.

A gyermeki jogokat és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és tájékozatjuk a családokat a szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről. Segítséget biztosítunk, hogy ezekhez a támogatásokhoz az arra jogosultak hozzájuthassanak.
 
Családgondozás során, szükség szerint, megszervezzük, és megfelelő szakemberekhez irányítjuk azokat a klienseket, akiknek családtervezési, gyermeknevelési, pszichológiai, egészségügyi, jogi stb. tanácsadásra van szükségük. Gondozási tapasztalataink szerint legtöbb esetben gyermeknevelési problémákban kérnek tőlünk segítséget.

A nevelési –oktatási intézményekkel közösen keressük a megfelelő megoldást.

A családsegítő szolgálat feladatai:

- felkeresi a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyeket, családokat
- szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezi, krízishelyzetben élelmiszertámogatást ad.
- segíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- közösségfejlesztő és szabadidős programokat szervez
- tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
- adományokat fogadunk, és közvetítünk
- hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk
- ellátások, szolgáltatások igénybevételéhez információt adunk
- bántalmazott családok részére a szociális ellátó rendszeren belül keresünk megoldást
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
- tájékoztatást nyújtása a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról és ezek hozzájutásáról
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése
 
 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése
- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását
- a családi konfliktusok megoldásában segítséget nyújtunk különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
- szükség esetén kezdeményezzük egyéb szociális és gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét .

Speciális szolgáltatásaink: 


• gyerek klub működtetése
• szabadidős programok szervezése,
• gyermekintézményekkel személyes kapcsolattartás
• kríziskamra működtetése
• népkonyha igénybevétele 

Az intézmény együttműködő partnerei, cselekvésekért felelős személyek:

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai az Szt. és Gyvt. szabályozása szerint:
 egészségügyi szolgáltatást nyújtók
 személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
 köznevelési intézmények
 rendőrség
 ügyészség
 bíróság
 pártfogó felügyelői szolgálat
 gyermekjogi, ellátottjogi képviselők
 áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, jogi segítségnyújtói szolgálat
 egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek
 munkaügyi hatóság
 menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása 

A szolgáltatás igénybevételének módja:

A szolgáltatást térítésmentesen, önkéntes alapon bárki igénybe veheti, az intézmény telephelyén, Ercsi (Kossuth Lajos u.12.) ügyfélfogadási időben.

Amennyiben Ön úgy tapasztalja, hogy környezetében veszélyeztetett gyermek, illetve súlyos problémákkal küzdő család él, kérem, jelezze felénk, hogy időben tudjunk segítséget nyújtani!

Család¬ és Gyermekjóléti Központ A Család¬ és Gyermekjóléti központ, a Család¬ és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját egészíti ki azoknál az ellátási területén élő, veszélyeztetett kiskorú gyermeket nevelő családoknál, ahol a családban fennálló probléma a szolgálat eszközeivel, alapellátás keretében végzett családsegítéssel nem volt megoldható, így hatósági beavatkozás (gyermek védelembe vétele, gyermek családból valókiemelése) vált szükségessé, vagy az állami gondoskodásból a gyermek már visszatérhetett vér szerinti családjába, de utógondozás van folyamatban.

Martonvásár Szent László Völgye Segítő Szolgálat
Család – és Gyermekjóléti Központ
Pszichológiai tanácsadás (előzetes bejelentkezéssel)
Kapcsolatügyelet (előzetes bejelentkezéssel)
Mediáció (konfliktuskezelés előzetes bejelentkezéssel)
Jogi tanácsadás (előzetes bejelentkezéssel)
Elérhetőség:
2462 Martonvásár, Szent László u.24.
Telefon: 22/460-023
E-mail: segito.martonvasar@gmail.com


Ellátottjogi képviselet

Az ellátottjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

Az ellátottjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi az ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.Az ellátottjogi képviselő feladatai az Szociális Törvény alapján

• segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
• segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
• a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,
• az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
• intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
• észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
• amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,
• a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.


Az ellátottjogi képviselő az Szociális Törvényben meghatározott feladatainak ellátása során

• az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően további tájékoztatást nyújt az ellátott részére az érintett szolgáltatónál alkalmazott gyakorlatról,
• tájékoztatja az ellátottat, törvényes képviselőjét, hogy panaszát mely személy vagy szerv részére továbbíthatja, továbbá a kialakult konfliktus rendezése érdekében az érintettek bevonásával egyeztetést tarthat,
• folyamatosan tájékoztatást nyújt az ellátott, valamint a törvényes képviselője részére a meghatalmazás alapján megtett intézkedésekről, eljárási cselekményekről, a kivizsgálás aktuális helyzetéről, a lehetséges jogorvoslati, illetve egyéb panasztételi lehetőségekről,
• tájékoztatást kérhet a szolgáltató képviselőjétől az ellátással összefüggésben alkalmazott gyakorlatról, tájékozódik arról, hogy a szakmai feladatok ellátása megfelel-e a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
• tájékoztatást kérhet az alkalmazott korlátozó intézkedések okairól, előzményeiről, és szükség esetén javaslatot tehet a korlátozó intézkedéssel összefüggő szolgáltatói gyakorlat szakmai tartalmára vonatkozóan.Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő

• évente legalább egy alkalommal részt vesz az ellátási területén lévő tartós bentlakásos szociális intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az ellátottakat a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol az ellátottak kérdéseire;
• a Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményben;
• működési területén kapcsolatot tart a megyei (fővárosi) módszertani intézménnyel, valamint a szociális hatósággal;
• szükség szerint, az intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az ellátottakat a lakószobákban;
• felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal;
• az ellátottal szembeni korlátozó intézkedés alkalmazásáról való tudomásszerzést követően az ellátottjogi képviselő tájékozódik az ügyben, megvizsgálja a korlátozás szükségességét és az eljárás jogszerűségét, melyről az ellátottjogi képviselő dokumentációt vezet, és éves beszámolójában összegzi a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatait.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő ellátottjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – az ellátottjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményekben.
Az ellátott jogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és jogtudatosságának növelése, az ellátottak és a lakosság részére történő tájékoztatás.


Az ellátott jogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is.
Az ellátottjogi munkatárs elérhetősége

Neve:  Filotásné Ugrics Katalin
Címe Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa
8000 Székesfehérvár, Horvát István út 16-18.
Telefon: 06-1-9202-700
Zöldszám: 06-80-620-055
E-mail: katalin.ugrics(kukac)ijb.emmi.govponthu 

Fogadóóra időpontja: minden hónap pénteken 8-14 óra között
Fogadóóra helye: 8000 Székesfehérvár Horvát István út 16-18


Gyermekjogi képviselet

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.
Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.


Gyermekjogi képviselő tevékenysége során:

• segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
• segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában;
• eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján,
• eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján;
• a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban;
• jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet:
1. gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására;
2. a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak;
3. a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek.
A gyermekjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és jogtudatosságának növelése, a gyermekek és a lakosság részére történő tájékoztatás.
A gyermekjogi képviselők az IJSZ nyilvántartási számával ellátott fényképes kártyaformátumú igazolvánnyal rendelkeznek, amely megkönnyíti az azonosíthatóságot az intézmények és az állampolgárok részére is.  Gyermekjogi képviselő elérhetősége

Neve: dr. Ferk Viktória
Címe Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134. Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: 06-1/8969-000
Zöldszám: 06-80-620-055
E-mail: viktoria.ferk@ijb.emmi.gov.hu